Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen
Home Vereniging Informatie Getuigenissen Contact Ons steunen


Privacyverklaring VVOC


1.  Verantwoordelijke voor de verwerking

De gegevens worden verzameld door:
VVOC, de Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen.
Tervuursevest 172
3000 Leuven
contact@vvoc.be
016/2244432.   Welke persoonsgegevens worden verzameld en met welk doel?

 • Als u zich registreert via de registratietool op onze website, dan verzamelen wij de volgende gegevens: uw naam, familienaam, adres, telefoonnummer, emailadres, de hoedanigheid waarin u de vereniging steunt (ouder van een (ex)-couveusekind, professionele hulpverlener, geïnteresseerde, student of andere vrij in te vullen hoedanigheid). Tevens registreren wij of u op de hoogte wenst te blijven van acties en actualiteiten en/of u graag meer info wenst over mogelijk vrijwilligerswerk bij de VVOC. De gegevens via de registratietool worden verzameld om te kunnen aantonen naar het beleid hoe groot de groep mensen is die we vertegenwoordigen en ook om
  - Nieuwe mogelijke vrijwilligers contacteren
  - Acties en actualiteiten kunnen communiceren
  (Deze laatste twee mogelijkheden kunnen afzonderlijk aangevinkt worden)

 • VVOC verzamelt persoonsgegevens in het kader van inschrijvingen voor specifieke activiteiten zoals studiedagen of familiedagen. We houden de informatie bij die u invult in het inschrijvingsformulier met als doelstelling het evenement zo goed mogelijk praktisch te kunnen voorbereiden en te evalueren welke doelgroepen we bereiken met onze activiteiten (bv. welke beroepsgroepen, gezinnen uit welke regio)

 • VVOC verzamelt persoonsgegevens in het kader van bestellingen die bij ons worden geplaatst. Deze gegevens worden enkel verzameld met als doel de bestelling aan u te kunnen bezorgen en u te contacteren bij eventuele problemen in het bezorgproces.

 • VVOC beschikt over emailadressen van professionelen die werken met (ex)-couveusekinderen (NICU’s, N*, COS, Kind en Gezin, thuisbegeleidingsdiensten, … ). We stemmen via emails af met de neonatale diensten in verband met de geschenkjes die VVOC bezorgt aan de diensten ter gelegenheid van de Werelddag van het Vroeggeboren Kind. We gebruiken deze gegevens om de professionelen te informeren over de werking, evenementen en acties van de vereniging, om samen te werken rond het behartigen van belangen van couveuse kinderen en hun gezin, om uit te nodigen op de activiteiten van VVOC en om initiatieven van externen die betrekking hebben op couveusekinderen, kenbaar te maken .


3.  Wie zijn de ‘ontvangers’ van de verzamelde persoonsgegevens?
Uw gegevens zijn toegankelijk voor de bestuursleden van de vereniging. Wij geven uw gegevens niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.


4.  Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. We nemen organisatorische maatregelen om de beveiliging van uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te garanderen.


5.  Hoe lang worden de gegevens opgeslagen?

 • De persoonsgegevens die verwerkt worden in functie van onze activiteiten worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijks is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op gebied van verzekering en boekhouding).

 • De emailadressen van professionelen worden bewaard voor de duur van de samenwerkingsrelatie

 • De persoonsgegevens die verwerkt worden in het kader van de registratietool op onze website worden 10 jaar bewaard.


6.  Welke zijn uw rechten?
Overeenkomstig de bepalingen van de privacywetgeving, beschikt u over een recht op toegang tot en correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens.
U beschikt ook over het recht om vergeten te worden in de gevallen bedoeld in de wet. In geval van geschil met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken totdat het geschil is beslecht.
Tot slot beschikt u over het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens in de gevallen bedoeld in de wet.
Het volstaat hiervoor een mail te sturen naar contact@vvoc.be of ons per briefwisseling (zie adres hierboven) hiervan op de hoogte te stellen.
U kunt zich bovendien steeds richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer via commission@privacycommission.be

Steun ons gratis door je hier te registreren
Vrijwilligers gezocht
Actualiteit
Fotoreportage van Fie Vandevin